Дуже мало даних про те, як вести вагітних жінок при виявленні каменів у нирках, хоча відомо, що при вагітності збільшується вироблення солей та каменеутворення.

Американські експерти з різних спеціальностей запропонували своє керівництво «Management of Nephrolithiasis in Pregnancy: Multi-Disciplinary Guidelines From an Academic Medical Center», розставив усі крапки над «і».

Нефролітіаз (камнеутворення в нирках) виникає у 1:200 до 1:1500 вагітностей і вважається поширеним неакушерським ускладненням, що вимагає стаціонарного лікування. Він підвищує рівень:
• передчасних пологів
• інфекції сечовивідних шляхів
• втрати нирки
• втрати плода.

Фізіологічні причини утворення каменів у нирках при вагітності:

1. Підвищена клубочкова фільтрація
2. Підвищений рівень вітаміну Д, що призводить до гіперкальціурії (високий рівень кальцію в сечі).

Коротко рекомендації:
• При підозрі на камінь у нирках, потрібна спільна робота акушера-гінеколога, радіолога, анестезіолога та при необхідності уролога.
• Історія, огляд, загальний аналіз сечі, бактеріальні посіви сечі, загальний аналіз крові та біохімія крові – первинне обстеження.
• УЗД нирок рекомендовано за наявності болю або при підозрі на камені в нирках.
• Неконтрастна КТ може бути запропонована при гострому стані. При не гострому стані — УЗД, МРТ, КТ.
• Перша лінія лікування — знеболювальні.
• При закупорці виходу сечі – стент сечоводу
• Стент необхідно міняти кожні 4 тижні
• У нескладних випадках може бути запропонована уретероскопія з лазерним дробленням каменю. Оскільки уретероскопія може збільшувати ризик передчасних пологів, рекомендована стероїдна профілактика до 32 тижнів.

У рекомендаціях також міститься детальна інформація про спостереження, знеболювання та різні методи оперативного втручання.

RU:

Очень мало данных о том, как вести беременных женщин при обнаружении камней в почках, хотя известно, что при беременности увеличивается выработка солей и камнеобразование.

Американские эксперты по разным специальностям предложили свое руководство «Management of Nephrolithiasis in Pregnancy: Multi-Disciplinary Guidelines From an Academic Medical Center», расставив все точки над «і».

Нефролитиаз (камнеобразование в почках) возникает в от 1:200 до 1:1500 беременностей и считается распространенным неакушерским осложнением, требующим стационарного лечения. Он повышает уровень:
• преждевременных родов
• инфекции мочевыводящих путей
• потери почки
• потери плода.

Физиологические причины образования камней в почках при беременности:

1. Повышенная клубочковая фильтрация
2. Повышенный уровень витамина Д, что приводит к гиперкальциурии (высокий уровень кальция в моче).

Кратко рекомендации:
• При подозрении на камень в почках, требуется совместная работа акушера-гинеколога, радиолога, анестезиолога и при необходимости уролога.
• История, осмотр, общий анализ мочи, бактериальные посевы мочи, общий анализ крови и биохимия крови – первичное обследование.
• УЗИ почек рекомендовано при наличии болей или при подозрении на камни в почках
• Неконтрастная КТ может быть предложена при остром течении. При неостром течении – УЗИ, МРТ, КТ.
• Первая линия лечения обезболивающие.
• При закупорке выхода мочи – стент мочеточника
• Стент необходимо менять каждые 4 недели
• В несложных случаях может быть предложена уретероскопия с лазерным дроблением камня. Поскольку уретероскопия может повышает риск преждевременных родов, рекомендована стероидная профилактика до 32 недель.

В рекомендациях детальная информация о наблюдении, обезболивании и разных методах оперативного вмешательства.

 

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской