Підвищення кров’яного тиску у вагітних жінок, особливо молодих і без факторів ризику (ожиріння, вік, куріння тощо), є досі загадкою, тим більше, що часто таке підвищення асоціюється з прееклампсією.

Механізм виникнення прееклампсії теж покритий поки що таємницею, хоча багато «гвинтиків» цього механізму вже відомі.

Британські вчені виявили пару генів, які можуть бути пов’язані з підвищенням кров’яного тиску при вагітності. Про це опубліковано у статті Somatic mutations of GNA11 and GNAQ in CTNNB1-mutant aldosterone-producing adenomas presenting in puberty, pregnancy or menopause, Nature Genetics (2021).

Хоча причини гіпертонії різні, однією з них може бути пухлина надниркових залоз, що призводить до підвищеного вироблення альдостерону. Такий стан називається первинним альдостеронізмом і супроводжується нирковою гіпертензією. Більш глибоке дослідження цього стану показало, що часто перші епізоди раптового підвищення кров’яного тиску часто виникають у жінки на ранніх термінах вагітності.

У минулому такий стан часто називали атиповою прееклампсією, хоча рівень білка в сечі зазвичай в нормі, також інші біохімічні ознаки прееклампсії відсутні. Досить часто такі жінки не можуть виносити вагітність, оскільки через надто високий тиск її доводиться переривати.

Сучасний погляд через призму генетики може дозволити виявити жінок із первинним альдостеронізмом до планування вагітності та провести операцію з видалення аденоми надниркових залоз.

Чи чули раніше про це? А можливо, серед моїх читачок навіть є жінки, які мали такий діагноз?

Ru⬇️

Повышение кровяного давления у беременных женщин, особенно молодых и без факторов риска (ожирение, возраст, курение и т.п.), до сих пор является загадкой, тем более, что часто такое повышение ассоциируется с преэклампсией.

Механизм возникновения преэклампсии тоже покрыт пока что тайной, хотя многие «винтики» этого механизма уже известны.

Британские ученые нашли пару генов, которые могут быть связаны с повышением кровяного давления при беременности. Об этом опубликовано в статье Somatic mutations of GNA11 and GNAQ in CTNNB1-mutant
aldosterone-producing adenomas presenting in puberty, pregnancy or menopause, Nature Genetics (2021).

Хотя причины гипертонии разные, одной из них может быть опухоль надпочечников, что приводит к повышенной выработке альдостерона. Такое состояние называется первичным альдостеронизмом и оно сопровождается почечной гипертензией. Более глубокое исследование этого состояния показало, что часто первые эпизоды внезапного повышения кровяного давления часто возникают у женщины на ранних сроках беременности.

В прошлом такое состояние часто называли атипичной преэклампсией, хотя уровень белка в моче обычно в норме, также другие биохимические признаки преэклампсии отсутствуют. Довольно часто такие женщины не могут выносить беременность, так как из-за слишком высокого давления ее приходится прерывать. Современный взгляд через призму генетики может позволить выявить женщин с первичным альдостеронизмом до планирования беременности и провести операцию по удалению аденомы надпочечников.

Слышали ранее об этом? А возможно, среди моих читательниц даже есть женщины, имевшие такой диагноз?