Об’єднана група експертів INTERCOVID consortium опублікувала статтю «Vaginal Birth versus Cesarean for COVID-19 in Pregnancy» в жовтні 2022 року, в якій йде мова про розродження жінок, хворих на коронавірусну інфекцію під час вагітності. Дослідження проводилось лікарями і вченими Оксфордського Університету.

Серед людей, а не тільки серед лікарів, домінували острахи, що зараження дитини від матері може проходити під час пологів, тому деякі лікарі пропонували проводити кесарів розтин для попередження передачі віруса дитині, як це, наприклад, роблять при наявності активного генітального герпесу.

Виявилося, що навіть при проведенні КР, у багатьох новонароджених був позитивний тест на Ковід. Хоча в деяких випадках знаходили запалення плаценти (плацентит) через SARS-CoV-2, що може призвести до дистресу плоду, а тому до підвищення рівня КР у таких жінок, проте плацентит був надто рідкісним ускладненням в випадках мертвонародження і загибелі новонароджених, а значить не може пояснити ці показники.

Також виявилося, що у жінок з позитивним тестом не було відмінностей у показаннях до проведення КР, ані в тяжкості стану матері між позитивними і негативними результатами у новонароджених.

Вчені прийшли до висновку, що кесарів розтин не захищає новонароджених від зараження коронавірусом. Тому такий метод розродження не повинен використовуватися заради профілактики новонароджених. Перевагу потрібно віддавати природнім пологам (через піхву), якщо не має ніяких інших протипоказів для таких пологів.

RU ⬇️

Объединенная группа экспертов INTERCOVID consortium опубликовала статью «Vaginal Birth versus Cesarean for COVID-19 in Pregnancy» в октябре 2022 года, в которой идет речь о родоразрешении женщин, страдающих коронавирусной инфекцией во время беременности. Исследование проводилось врачами и учёными Оксфордского Университета.

Среди людей, а не только среди врачей, доминировали страхи, что заражение ребенка от матери может проходить во время родов, поэтому некоторые врачи предлагали проводить кесарево сечение для предупреждения передачи вируса ребенку, как это, например, делают при наличии активного генитального герпеса.

Оказалось, что даже при проведении КС у многих новорожденных был положительный тест на Ковид. Хотя в некоторых случаях находили воспаление плаценты (плацентит) из-за SARS-CoV-2, что может привести к дистрессу плода и к повышению уровня КС у таких женщин, однако плацентит был слишком редким осложнением в случаях мертворождения и гибели новорожденных, а значит не может объяснить эти показатели.

Также оказалось, что у женщин с положительным тестом не было отличий в показаниях к проведению КС, ни в тяжести состояния матери между положительными и отрицательными результатами у новорожденных.

Ученые пришли к выводу, что кесарево сечение не защищает новорожденных от заражения коронавирусом. Поэтому такой метод родоразрешения не должен использоваться для профилактики новорожденных. Предпочтение нужно отдавать естественным родам (через влагалище), если нет никаких других противопоказаний для таких родов.