Ви в курсі, що 24 червня 2022 року Верховний суд США скасував висновок Роу проти Вейда, який забезпечував конституційний захист для абортів у країні протягом майже 50 років?

Справу розпочала Норма МакКорві, відома під юридичним псевдонімом «Джейн Роу», яка в 1969 році завагітніла третьою дитиною. МакКорві хотіла зробити аборт, але вона жила у Техасі, де аборт був незаконним, за винятком випадків, коли це було необхідно для порятунку життя матері. Її адвокати подали від її імені позов до федерального суду США проти місцевого окружного прокурора Генрі Вейда, стверджуючи, що закони Техасу про аборт є неконституційними. Колегія з трьох суддів окружного суду США по Північному окрузі Техасу ухвалила рішення на її користь і визнала відповідні закони Техасу про аборт неконституційними.

У оригінальному рішенні Роу проти Вейда 1973 року було встановлено, що рішення жінки перервати вагітність захищається правом на приватність, яке випливає з 14-ї поправки до Конституції США, яка захищає право громадян на «життя, свободу та власність».

«Конституція не містить жодних згадок про аборт, і жодне таке право не захищено жодним конституційним положенням», – висловив думку соратник консервативного судді Семюель Аліто.

Суд встановив, що держава може лише перешкодити цьому праву, коли плід досягнув стадії «життєздатності», приблизно на 22-24 тижні вагітності, коли плід можна було вважати життєздатним поза маткою. Законодавчі органи окремих штатів тепер вирішуватимуть, як регулювати медичну процедуру та в якій мірі вони хочуть дозволити, обмежити чи заборонити її.

Приблизно половина штатів США (13) вже повідомили, що вони, напевно, дуже швидко заборонять аборти або обмежують доступ до них в певній мірі.

У США почалися протести з обох сторін — прихильників і противників абортів. Що ви думаєте з цього приводу? Це було правильне рішення? Чи вам доводилося стикатися з небажаною вагітністю?

RU ⬇️

Вы в курсе, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил заключение Роу против Уэйда, который обеспечивал конституционную защиту для абортов в стране в течение почти 50 лет?

Дело начала Норма МакКорви, известная под юридическим псевдонимом «Джейн Роу», которая в 1969 году забеременела третьим ребенком. МакКорви хотела сделать аборт, но она жила в Техасе, где аборт был незаконным, за исключением случаев, когда это было необходимо для спасения жизни матери. Ее адвокаты подали от ее имени иск в федеральный суд США против местного окружного прокурора Генри Вейда, утверждая, что законы Техаса об аборте неконституционны. Коллегия из трех судей окружного суда США из Северного округа Техаса приняла решение в ее пользу и признала соответствующие законы Техаса об аборте неконституционными.

В оригинальном решении Роу против Уэйда в 1973 году было установлено, что решение женщины прервать беременность защищается правом на конфиденциальность, которое вытекает из 14-й поправки к Конституции США, защищающей право граждан на жизнь, свободу и собственность.

«Конституция не содержит никаких упоминаний об аборте, и ни одно такое право не защищено ни одним конституционным положением», – высказал мнение соратник консервативного судьи Сэмюэль Алито.

Суд установил, что государство может только помешать этому праву, когда плод достиг стадии «жизнеспособности», примерно на 22-24 неделе беременности, когда плод можно было считать жизнеспособным вне матки.

Теперь законодательные органы отдельных штатов будут решать, как регулировать медицинскую процедуру и в какой степени они хотят разрешить, ограничить или запретить ее.

13 штатов США уже сообщили, что они, вероятно, очень быстро запретят аборты или ограничат доступ к ним в определенной степени.

В США начались протесты с обеих сторон – сторонников и противников абортов. Что вы думаете по этому поводу? Было ли это правильное решение? Приходилось ли вам сталкиваться с нежелательной беременностью?

 

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской