Вагітність — це набутий стан гіперкоагуляції. Захворюваність на ВТЕ під час вагітності або післяпологового періоду становить приблизно 1 на 1000, що в 5-10 разів більше, ніж у популяції невагітних жінок відповідного віку. Цей ризик ще більше зростає протягом перших 6 тижнів після пологів до 20-80-кратного збільшення ризику.

Тестування слід розглядати лише в тому випадку, якщо воно вплине на ведення вагітності. У жінок, які раніше мали неспровокований або спровокований естрогеном (оральні контрацептиви, екстракорпоральне запліднення або вагітність) ВТЕ, рутинне тестування на тромбофілію не показано❌ Зазвичай цим жінкам потрібна тромбопрофілактика протягом всієї вагітності та післяпологового періоду (без обстеження).

Немає доказів на підтримку скринінгу безсимптомних жінок із сімейним анамнезом тромбозу за відсутності відомої спадкової тромбофілії.

У новому огляді (Croles FN et al. Вагітність, тромбофілія та ризик першого венозного тромбозу: систематичний огляд та байєсівський метааналіз. BMJ. 2017 ;359:j4452) абсолютні ризики першого епізоду ВТЕ під час вагітності були оцінені різні спадкові тромбофілії. Жінкам з гетерозиготним FVL, гетерозиготним F2 G20210A або гетерозиготним як FVL, так і F2 G20210A, як правило, не слід призначати тромбопрофілактику тільки на основі тромбофілії та сімейного анамнезу.

Тестування на дефіцит антитромбіну може бути проведене у вагітних жінок з відомою сімейною історією цього дефіциту або ознаками резистентності до гепарину. Тестування слід проводити щонайменше через 6 тижнів після закінчення вагітності та повторювати через 12 тижнів після першого тесту для підтвердження позитивних результатів.

НЕ ПРОВОДИМО скринінг на тромбофілію у жінок з ускладненнями вагітності, такими як повторний викидень або інші ускладнення вагітності. Для жінок із повторною або пізньою втратою вагітності скринінг на антифосфоліпідні антитіла можна пропонувати лише тоді, коли є впевненість, що результати допоможуть знизити ризик і прийняти рішення про лікування. Наприклад, якщо у жінки анатомічна вада матки, то її повторні втрати вагітності не мають нічого спільного з тестуванням на АФС.

Під час вагітності слід уникати тестування на антифосфоліпідні антитіла, оскільки результати можуть бути ненадійними (рівні антитіл підвищуються у всіх вагітних жінок).

RU ⬇️

Тест на тромбофилию и беременность

Беременность – это приобретенное состояние гиперкоагуляции. Заболеваемость ВТЭ во время беременности или послеродового периода составляет примерно 1 на 1000, что в 5-10 раз больше, чем в популяции небеременных женщин соответствующего возраста. Этот риск еще больше возрастает в первые 6 недель после родов до 20-80-кратного увеличения риска.

Тестирование следует рассматривать только в том случае, если оно окажет влияние на ведение беременности. У женщин, ранее имевших неспровоцированный или спровоцированный эстрогеном (оральные контрацептивы, экстракорпоральное оплодотворение или беременность) ВТЭ, рутинное тестирование на тромбофилию не показано❌ Обычно этим женщинам требуется тромбопрофилактика в течение всей беременности и послеродового периода (без обследования).

Нет доказательств поддержки скрининга бессимптомных женщин с семейным анамнезом тромбоза при отсутствии известной наследственной тромбофилии.

В новом обзоре (Croles FN et al. Беременность, тромбофилия и риск первого венозного тромбоза: систематический осмотр и байесовский метаанализ. BMJ. 2017 ;359:j4452) абсолютные риски первого эпизода ВТЭ во время беременности были оценены различные наследственные тромбозы. Женщинам с гетерозиготным FVL, гетерозиготным F2 G20210A или гетерозиготным как FVL, так и F2 G20210A, как правило, не следует назначать тромбопрофилактику только на основе тромбофилии и семейного анамнеза.

Тестирование на дефицит антитромбина может быть проведено у беременных женщин с известной семейной историей этого дефицита или признаками резистентности к гепарину. Тестирование следует проводить не менее 6 недель после окончания беременности и повторять через 12 недель после первого теста для подтверждения положительных результатов.

НЕ ПРОВОДИМ скрининг на тромбофилию у женщин с осложнениями беременности, такими как повторный выкидыш или другие осложнения беременности. Для женщин с повторной или поздней потерей беременности скрининг на антифосфолипидные антитела можно предлагать только тогда, когда есть уверенность, что результаты помогут снизить риск и принять решение о лечении.

Например, если у женщины анатомический порок матки, то ее повторные потери беременности не имеют ничего общего с тестированием на АФС.

Во время беременности следует избегать тестирования на антифосфолипидные антитела, поскольку результаты могут быть ненадежными (уровни антител повышаются у всех беременных женщин). 

 

ВЕРНУТЬСЯ в Блог Др. Елены Березовской