Цей пост є продовженням теми відсутності менструації, коли деякі блогерки заявляють, що менструація може бути без крові 🤡Така собі менструація «святим духом».

Але якщо ви людина, а не істота невідомої видової приналежності, то ви належите до тих видів ссавців і до Homo sapiens, у яких менструація є з кров’ю і не інакше, а тому видима завжди.

Чому виникає менструація? Тому що в ендометрії проходять незворотні зміни, і він не може бути використаний знову для прийняття плідного яйця. Які саме зміни?

В першу фазу менструального циклу, коли росте яйцеклітина, ендометрій також росте, тому ми кажемо про проліферативний ендометрій. Відбулася овуляція, є ймовірність зачаття, ендометрій перестає рости і починає трансформуватися в секреторний під впливом зростаючого рівня прогестерону, який виробляється жовтим тілом. В ньому проходять зміни, які ми називаємо децидуалізацією. Також починають активно з’являтися судини, що ми називаємо ангіогенезом. Такі зміни створені природою для того, щоб плідне яйце, якщо воно утворилося, могло імплантуватися.

❗️Децидуалізація – це незворотній процес❗️

Якщо в ендометрії сталися такі зміни, він знову змінитися в проліферативний не зможе. Якщо відбулося зачаття, то децидуальна тканина буде захищати матку від надто агресивного прикріплення плаценти і пошкодження матки.

Якщо зачаття не відбулося, під впливом падіння рівня прогестерону ендометрій стає юнепридатним, тому 2/3 функціонального ендометрію відшаровується. При цьому судини також ламаються і з’являється кров, разом з якою ендометрій виходить назовні. Інакше бути не може☝🏼

Фактично, менструація – це «линяння» ендометрію. Чи може собака чи кішка линити без втрати старої шерсті? Не може. Так і ендометрій не може пройти зворотній процес.

А як же тоді вагітніють «супергероїні-блогерші» без місячних? У них всіх не вистачає ваги і мізків, тому дозрівання яйцеклітин (овуляція) можливе з частковим пристосуванням до стресу, але це фактично перша овуляція на фоні тривалої ановуляції. І, якщо в цей період ці жінки живуть регулярним статевим життям, то є можливість в такий момент завагітніти. Якщо вагітність не відбудеться, то після овуляції прийдуть через два тижні місячні. Не інакше. Те ж саме стається на фоні вигодовування грудьми після пологів. Декілька місяців жінки можуть не мати місячні, але з появою першої овуляції, яку вони не можуть побачити, вони мають шанс відразу завагітніти. Нічого містичного чи святого. Банальні природні закони, про які нічого не знають жінки.

RU ⬇️⬇️⬇️

Этот пост является продолжением темы отсутствия менструации, когда некоторые блоггеры заявляют, что менструация может быть без крови 🤡 Такая вот менструация «святым духом».

Но если вы человек, а не существо неизвестной видовой принадлежности, то вы относитесь к тем видам млекопитающих и к Homo sapiens, у которых менструация есть с кровью и не иначе, поэтому видима всегда.

Почему возникает менструация? Потому что в эндометрии проходят необратимые изменения и он не может быть использован снова для принятия плодного яйца. Какие именно изменения?

В первую фазу менструального цикла, когда растет яйцеклетка, эндометрий также растет, поэтому мы говорим о пролиферативном эндометрии. Произошла овуляция, есть вероятность зачатия, эндометрий перестает расти и начинает трансформироваться в секреторный под влиянием растущего уровня прогестерона, вырабатываемого желтым телом. В нем проходят изменения, называемые децидуализацией. Также начинают активно появляться сосуды, это мы называем ангиогенезом. Такие изменения созданы природой для того, чтобы плодное яйцо, если оно образовалось, могло имплантироваться.

❗️Децидуализация – это необратимый процесс❗️

Если в эндометрии произошли такие изменения, он снова измениться в пролиферативный не сможет. Если произошло зачатие, децидуальная ткань будет защищать матку от слишком агрессивного прикрепления плаценты и повреждения матки.

Если зачатие не произошло, под влиянием падения уровня прогестерона эндометрий становится непригодным, поэтому 2/3 функционального эндометрия отслаивается. При этом сосуды также ломаются и появляется кровь, вместе с которой эндометрий выходит наружу. Иначе быть не может☝🏼

Фактически, менструация – это «линька» эндометрия. Может ли собака или кошка линять без потери старой шерсти? Не может. Да и эндометрий не может пройти обратный процесс.

А как же тогда беременеют «супергероини-блогерши» без месячных? У них всех не хватает веса и мозга, поэтому созревание яйцеклеток (овуляция) возможна с частичным приспособлением к стрессу, но это фактически первая овуляция на фоне длительной ановуляции. И если в этот период эти женщины живут регулярной половой жизнью, то есть возможность в такой момент забеременеть. Если беременность не произойдет, то после овуляции придут через две недели месячные. И никак иначе. То же происходит на фоне вскармливания грудью после родов. Несколько месяцев женщины могут не иметь месячных, но с появлением первой овуляции, которую они не могут увидеть, у них есть шанс сразу забеременеть. Ничего мистического или святого. Банальные природные законы, о которых ничего не знают женщины.