Питання попередження передчасних пологів залишається без відповіді, незважаючи на те, що ефективним може бути накладання шву на шийку матки в тих випадках, де підтверджений діагноз істміко-цервікальної недостатності при наявності одного плоду в матці. Це також спекулятивна тема, на якій заробляють лікарі і всі, хто не хочеш.

Протягом декількох років було чимало спроб вживати прогестерон. Піхвовий прогестерон зарекомендував себе ніби-то непогано. Принаймні, ми пройшли через хвилі доказів його слабкої ефективності і неефективності взагалі. Залякані і у відчаї вагітні готові за-піхву-вати все, що тільки порадить лікар заради отримання дитини.

Нарешті ми маємо досить серйозний системний огляд і мета-аналіз всіх публікацій, які існують в сучасній медицині, на тему вживання прогестерону «Does vaginal progesterone prevent recurrent preterm birth in women with a singleton gestation and a history of spontaneous preterm birth? Evidence from a systematic review and meta-analysis», опублікований 20 квітня 2022 року в професійному журналі AJOG.

Серед великої кількості публікацій лиш 10 досліджень підпадали під критерії вибірки: 7 досліджень з невеликою кількістю учасників (менше 150 жінок) і 3 з великою кількістю жінок (більше 600). Всі малі дослідження мали похибки – від малих до великих, тому дані цих досліджень не мали високого рівню достовірності.

Так от, коли вчені провели дуже детальний, чутливий аналіз даних, вони зробили такий висновок: «Немає переконливих доказів, які підтверджують використання вагінального прогестерону для запобігання повторних передчасних пологів або для покращення перинатальних результатів при одноплідній вагітності зі спонтанними передчасними пологами в анамнезі.» Цей висновок співзвучний з іншими великими дослідженнями минулого.

То ж чи можливо виносити вагітність без прогестерону? — Можливо!

Що залишається для запобігання передчасних пологів? — Лише шов на шийку матки.
Найголовніше: у більшості вагітних жінок не існує ніякої загрози передчасних пологів, а існують лікарі, які залякують цих жінок. Тому варто задуматися.

RU⬇️

Вопрос предупреждения преждевременных родов остается без ответа, несмотря на то что эффективным может быть наложение шва на шейку матки в тех случаях, где подтвержден диагноз истмико-цервикальной недостаточности при наличии одного плода в матке. Это тоже спекулятивная тема, на которой зарабатывают врачи и все, кто не хочешь.

В течение нескольких лет было немало попыток употреблять прогестерон. Влагалищный прогестерон зарекомендовал себя вроде бы неплохо. По крайней мере, мы прошли через волны улик его слабой эффективности и неэффективности вообще. Запуганные и в отчаянии беременные готовы использовать все, что только посоветует врач ради получения ребенка.

Наконец мы имеем достаточно серьезный системный обзор и мета-анализ всех публикаций, существующих в современной медицине, на тему употребления прогестерона «Does vaginal progesterone prevent recurrent preterm birth in women with singleton gestation and history of spontaneous preterm birth? Evidence от systematic review and meta-analysis», опубликованный 20 апреля 2022 года в профессиональном журнале AJOG.

Среди большого количества публикаций только 10 исследований подпадали под критерии выборки: 7 исследований с небольшим количеством участников (менее 150 женщин) и 3 с большим количеством женщин (более 600). Все малые исследования имели погрешности – от малых до больших, поэтому данные исследований не имели высокого уровня достоверности.

Так вот, когда ученые провели очень детальный, чувствительный анализ данных, они заключили: «Нет убедительных доказательств, подтверждающих использование вагинального прогестерона для предотвращения повторных преждевременных родов или для улучшения перинатальных результатов при одноплодной беременности со спонтанными преждевременными родами» в анамнезе. Этот вывод созвучен другим крупным исследованиям прошлого.

Так возможно ли выносить беременность без прогестерона? — Возможно!

Что остается для предотвращения преждевременных родов? – только шов на шейку матки.

Самое главное: у большинства беременных женщин не существует никакой угрозы преждевременных родов, а существуют врачи, которые запугивают этих женщин. Потому стоит задуматься.