Давайте будемо відверті, хоча відвертість досить часто сприймається агресивно, бо вимагає визнати або обман, або помилку, або нікчемність і т.д. Не секрет, що майже кожній вагітній жінці рекомендують використовування цервікального песарію нібито для запобігання передчасних пологів. Це реальне бажання допомогти виносити вагітність? Чи це реальний прояв комерційного підходу і бажання нажитися за рахунок страхів жінки?

В багатьох попередніх публікаціях і говорила про те, що діагноз істміко-цервікальної недостатності (ІЦН) трапляється рідко, а передчасні пологи бувають не завжди через коротку шийку матки.

В усьому світі найкращим методом профілактики передчасних пологів за наявності ІЦН визнано накладання шву на шийку матки. Прогестерон виявився не ефективним, хоча його пробували використовувати протягом десяти років. А як на рахунок песарію? Чому його примушують вводити майже всі лікарі?

По-перше, накладання шву потребує навичок і умов (операційна), чого не має більшість лікарів. По-друге, прогестерон приносить чималі прибутки, але не такі великі, як операція чи продаж песарієв, тому його все рівно призначать навіть разом зі швом чи песарієм. По-третє, багато лікарів взагалі перегинають палку і впевнено пропонують шов, песарій і прогестерон – чому б не заробити по повній програмі? Песарій став набагато вигіднішим товаром, ніж прогестерон.

А що говорить прогресивна доказова медицина? Вона вже не один раз довела, що цервікальний песарій не ефективний. Але чомусь ці дані не хочуть враховувати ті люди, які далі продовжують залякувати нещасних жінок втратою вагітності. І ось маємо результати ще одного дослідження, які були опубліковані в статті «Cervical Pessary for Prevention of Preterm Birth in Individuals With a Short Cervix The TOPS Randomized Clinical Trial» у відомому професійному журналі JAMA.

Цервікальний песарій у жінок з одноплідною вагітністю та шийкою матки, довжина якої 20 мм або менше, не зменшує частоту передчасних пологів (до 37 тижнів).

Крім того, розміщення цервікального песарію пов’язане з вищим ризиком смерті плода, новонароджених і дітей в цілому. Тобто, песарії не тільки не рятують вагітність, а шкодять їй. Звичайно, якщо жінка втрачає дитину, то «у всьому винна вона», «її коротка шийки матки», а значить, вона не зможе подумати про протилежне: акушерська агресія призвела до втрати її вагітності.

Ру⬇️

Давайте будем откровенны, хотя откровенность довольно часто воспринимается агрессивно, потому что требует признать либо обман, либо ошибку и т.д. Не секрет, что почти каждой беременной женщине рекомендуют использование цервикального пессария якобы для предотвращения преждевременных родов. Это реальное желание помочь выносить беременность? Или это реальное проявление коммерческого подхода и желание нажиться за счет страхов женщины?
Во многих предыдущих публикациях и говорила о том, что диагноз истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) встречается редко, а преждевременные роды не всегда бывают из-за короткой шейки матки.

Во всем мире лучшим методом профилактики преждевременных родов при наличии ИЦН признано наложение шва на шейку матки. Прогестерон оказался не эффективным, хотя его пытались использовать в течение десяти лет. А как на счет пессария? Почему его заставляют вводить многие врачи?

Во-первых, наложение шва нуждается в навыках и условиях (операционная), чего нет у большинства врачей. Во-вторых, прогестерон приносит немалые доходы, но не такие, как операция или продажа пессариев, поэтому его все равно назначат даже вместе со швом или пессарием. В-третьих, многие врачи вообще перегибают палку и уверенно предлагают шов, пессарий и прогестерон – почему не заработать по полной программе? Пессарий стал гораздо более выгодным товаром, чем прогестерон.

А что говорит прогрессивная доказательная медицина? Она уже не раз доказала, что цервикальный песарий не эффективен. Но почему эти данные не хотят учитывать те люди, которые дальше продолжают запугивать несчастных женщин потерей беременности?

И вот имеем результаты еще одного исследования, которые были опубликованы в статье «Cervical Pessary for Prevention of Preterm Birth in Individuals with Short Cervix TOPS Randomized Clinical Trial» в известном профессиональном журнале JAMA.

Цервикальный пессарий у женщин с одноплодной беременностью и шейкой матки, длина которой 20 мм или менее, не уменьшает частоту преждевременных родов (до 37 недель).

Кроме того, размещение цервикального пессария связано с более высоким риском смерти плода, новорожденных и детей в целом. То есть пессарии не только не спасают беременность, а вредят ей. Конечно, если женщина теряет ребенка, то «сама виновата», «это все из-за короткой шейки матки», а значит, женщина не сможет подумать об обратном: акушерская агрессия привела к потере ее беременности.